Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Az Oltári Pár online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek és ismerkedhetnek szakmai segítség és felügyelet mellett.
Az Oltári Pár weboldal üzemeltetője (Arany Gabriella egyéni vállalkozó, székhely: Heves, 3360. Széchenyi István utca 6. fsz./ 2. Nyilvántartási szám: 42774487, Adószám: 67039852-1-30).
Az Oltári Pár szolgáltatásait a tagok kizárólag ellenérték fizetése ellenében tudják igénybe venni. Az Oltári Pár társkereső oldal szolgáltatásainak igénybe vételéhez regisztráció szükséges. Javasoljuk, hogy a regisztrációt megelőzően figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket, mert ezek a szabályok teszik lehetővé a társkereső szolgáltatás minden felhasználó számára előnyös működését, ezek a tagok érdekeinek védelmére szolgálnak. Ha egyetért az Általános Szerződési Feltételekkel, kérjük, jelölje be a regisztrációs lap alján található négyzetet. Ezzel a hatályos jogszabályoknak megfelelően a következő nyilatkozatot teszi:
„Az Oltári Pár társkereső szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat megértettem, elfogadom, és azokkal egyetértek.”
A négyzet bejelölése utáni regisztrációval a szabályokat Önre nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja azok betartását. Amennyiben a szabályokkal nem ért egyet, úgy kérjük, hogy ne regisztráljon. A regisztrációs kérelméről visszaigazolást küldünk az ön által megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását és a felhasználási szerződés létrejöttét jelenti. A visszaigazolásra 48 óra áll rendelkezésünkre, s ha ez idő alatt a visszaigazolás nem érkezik meg, akkor az ajánlati kötöttsége megszűnik. A felhasználókkal magyarul kommunikálunk, így a szerződéskötés nyelve is magyar.
Kérjük tehát, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi szabályokat. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy a hello@oltaripar.hu email címen jelezze. Ezen a címen a továbbiakban is el tud minket érni.
1. Szerződéses fogalmak és meghatározások
Jelen Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmakat az alábbi jelentéssel használjuk: 1.1. Általános Szerződési Feltételek: Az Oltári Pár működését szabályozó szabályok, amelyek a szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a felhasználók és az üzemeltetés végző vállalkozás jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
1.2. Megállapodás vagy Szerződés: A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás, amely az ÁSZF-ben rögzített szabályok szerint jön létre.
1.3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotáshoz fűződő, az adott jogrendszer által biztosított jogok. 1.4. Tag: Bármely természetes személy, akinek regisztrációját elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll. Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nem vehetik igénybe a szolgáltatást.
1.5. Közzétenni: Az Oltári Pár tárkereső oldalon nyújtott felületeken bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a szolgáltatásra vonatkozó anyagot.
1.6. Adatlap: A személyes oldal, amely a tagra vonatkozó adatokat, fényképeket és információkat tartalmazza.
1.7. Szolgáltatás: Az Oltári Pár által biztosított szolgáltatások minden tagunk részére, beleértve a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más tagokkal, és/vagy azt, hogy más tagok kapcsolatba lépjenek önnel, valamint azt, hogy információt tegyen közzé a weboldalon, valamint a mentorprogram igénybevételét.
1.8. Felhasználó: bármely személy, aki tagként a weboldalt böngészi.
1.9. Üzemeltető: Az Oltári Pár társkereső szolgáltatás weboldalát Arany Gabriella egyéni vállalkozó (székhely: 3360. Heves, Széchenyi István utca 6. fsz./2., Nyilvántartási szám: 42774487, Adószám: 67039852-1-30) üzemelteti.
2. Vonatkozó jogszabályok
2.1. Magyarország Alaptörvénye
2.2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Info.tv.)
2.3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
2.4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
2.5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
2.6. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
2.7. a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
3. Alapvető rendelkezések
3.1. Az Oltári Pár társkereső oldalon történő regisztrációval Ön ajánlatot tesz az szolgáltatás üzemeltetőjének, amelynek elfogadásával és megküldésével hatályos szerződés jön létre Ön között és az üzemeltető között az ÁSZF-ben foglaltak szerint.
3.2. Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatás feltételeit, amelyet Ön tudomásul vesz. Ezen feltételek mellett bármely egyéb megállapodás és szerződési feltétel alkalmazását kizárjuk, valamint Ön tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-hez kötve van. Tudomásul veszi továbbá, hogy az ÁSZF-hez való kötöttsége a módosított ÁSZF-re is kiterjed.
3.3. Fenntartjuk a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor megváltoztassuk. Módosítás esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzétesszük a weboldalon, s ezzel egyidejűleg erről a tagokat e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítjük.
3.4. A módosított ÁSZF közzétételét, illetve az értesítést követő első bejelentkezésével elfogadja az ÁSZF módosítását, amely ettől fogva kötelező és alkalmazásra kerül. Amennyiben a módosított ÁSZF-fel nem ért egyet, úgy a regisztrációját bármikor törölheti és a létrejött Megállapodást bármikor felmondhatja.
3.5. Üzemeltető fenntartja a szolgáltatás és a közzétett információk, illetve a tartalom feletti felügyeleti jogát. Az üzemeltető jogosult továbbá, hogy az ÁSZF szabályainak megszegése esetén bármely információt, fényképet vagy bármely közzétett anyagot eltávolítson.
3.6. Üzemeltető fenntartja a regisztráció elutasításának, valamint a regisztráció megszüntetésének jogát.
3.7. Üzemeltető fenntartja jogait arra, hogy a szolgáltatást megváltoztassa, amennyiben ezt jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik
3.8. A szolgáltatás kizárólag természetes személyek (tagok) magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. A tagok nem használhatják fel a szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.
3.9. A szolgáltatásnak az ÁSZF-vel ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését, kéretlen email üzenetek küldését – a felügyeleti jogok gyakorlását, a Megállapodás pénzvisszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonhatja maga után, beleértve a polgári és büntető eljárásokat is.
3.10. A tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a tag kizárását vonja maga után. 3.11. Az üzemeltető a szolgáltatás során nem ellenőrzi a megjelenő tartalmat, s az ezzel kapcsolatos felelősségét is kizárja. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a minőséget, kompatibilitást vagy a tagok biztonságát, továbbá bármely, a weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét csak kivételesen lehet ellenőrizni. Ennél fogva a tagok elfogadják, hogy a többi tagra vonatkozó információ, a jelen Szerződési feltételekben található tilalmak ellenére, akár pontatlan vagy megtévesztő lehet.
4. Regisztráció és belépés
4.1. Az ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja az alábbi szabályok folyamatos betartását.
4.2. A regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét.
4.3. Cselekvőképes, nem áll a cselekvőképességét korlátozó gondokság alatt, ügyeinek vitelében nincs korlátozva.
4.4. Nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.
5. Díj és díjfizetés
5.1. A szolgáltatás csak díj fizetése ellenében vehető igénybe.
5.2. A díjfizetéshez kötött szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a www.oltaripar.hu honlapon, a díjak menüpont alatt találhatók. Az említett oldalon található információk, a jelen Szerződési Feltételek részét képezik. Az üzemeltető jogosult a díjak egyoldalú megváltoztatására, amely módosításáról közvetlenül minden tagot értesít, s amely az értesítés napjától hatályos. Az üzemeltető a tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállal.
5.3. A tag köteles a fizetős szolgáltatások ellenértéknek megfizetésére az előző pontokban leírtak szerint.
5.4. Nem jár pénz-visszatérítés a szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem az üzemeltetőnek felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
5.5. A tag a díjfizetéshez kötött szolgáltatás megrendelésével és a díjak adott módon történő megfizetésével hozzájárulását, illetve beleegyezését adja a szolgáltatás megkezdéséhez.
5.6. Az üzemeltető bankkártyás, Paypal, valamint átutalásos előfizetést alkalmaz. A következő díj esedékességéről értesítést küldünk minden tag számára.
5.7. Az üzemeltető felhívja arra a figyelmet, hogy a tagot a megrendelt és kifizetett, díjfizetéshez kötött szolgáltatások esetében elállási jog nem illeti meg, mivel a szolgáltatás teljesítésére a fizetést követően a haladéktalanul sor kerül és a díjak megfizetésével a tag egyben a szolgáltatás megkezdéséhez a beleegyezését adta. Az üzemeltető fenntartja az egyedi és méltányos elbírálás lehetőségét ezen esetekben is.
6. A tagok kötelezettségei
6.1. A tagok a szolgáltatások használata során véleményüket mások jogainak sérelme nélkül jogosultak közzétenni vagy más módon közölni.
6.2. A tagok az adatlapon megjelölt kategóriákon kívül nem tehetik közzé személyes adataikat.
6.3. A tagok a szolgáltatás igénybevétele során annak használatával nem tehetnek közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.
6.4. A tagok adatlapjára kizárólag saját magukról készült felvételt jogosult feltölteni, amely fotók nem tartalmazhatnak az előző pontokban megjelölt szabályokat sértő feliratokat, vagy hirdetést. Amennyiben más tagot, vagy harmadik személyt tartalmazó fénykép kerül feltöltésre, úgy a fényképet feltöltő, közzétevő tag köteles vitás esetben az érintett személyek hozzájárulásának beszerzésére és az üzemeltető részére való megküldésre. A tag által közzétett fénykép, vagy más tartalom nem sérthet harmadik személynek bármilyen jogát, legyen az személyiségi vagy szerzői jog, vagy bármilyen más jogosultság.
6.5. A tagok nem használhatják a szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás vagy üzlet reklámozására, nem tehetnek közzé ebből a célból e-mail címet, URL-t vagy telefonszámot, különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.
6.6. A tagok bármilyen tevékenysége nem irányulhat arra, hogy új ügyfeleket szerezzen, semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem végezhet a szolgáltatás igénybevételével.
6.7. A tagok nem élhetnek vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján közzétett információval.
6.8. A tagok nem kísérelhetnek meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a szolgáltatást biztosító hálózathoz.
6.9. A tagok felelősek az általuk közzétett információért, legyen az szellemi termék, vagy személyes adat.
6.10. A tagok a Weboldalon található információkat, adatokat csak társkeresés céljából használhatják fel.
6.11. Tilos bármilyen kéretlen kereskedelmi levelezés, így a körlevelek, spam vagy más zaklató és nem a társkeresés célját szolgáló e-mail.
6.12. A tagok kötelesek gondoskodni arról, hogy harmadik személy a szolgáltatást helyette ne használja, a hozzáférés átengedése nem megengedett.
6.13. A tagok kommunikációja vagy a szolgáltatás bármely jellegű igénybevétele során kötelesek tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár információt, képet vagy más anyagot tartalmaz.
6.14. A tagok kötelesek tartózkodni más tagok politikai és/vagy vallási meggyőződésének megsértésétől, valamint más jogszabályba ütköző kommunikációtól.
6.15. Amennyiben a tagok megsértik a fenti szabályok bármelyikét, úgy az üzemeltető fenntartja a tag regisztrációjának törléséhez való jogát, beleértve a már kifizetett díjak elvesztését is. Ezen túlmenően az üzemeltető érvényesítheti a jogsértő taggal szemben a büntetőjog és a polgári jog által nyújtott felelősséget. Az üzemeltető a tag jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért fennálló felelősségét kizárja.
6.16. A tagok tudomásul veszik, hogy az üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja a szolgáltatás részét vagy egészét extrém (a normálistól nagymértékben eltérő) mennyiségű levélküldés, vagy más aktivitás esetén. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot az extrém aktivitás fogalmának meghatározására.
7. A tagok adatlapja
7.1. A tagok a regisztrációjukkal hozzájárulnak a társkeresés céljával arányos módon, adatlapjukon lévő adatok alábbi felhasználásához.
7.2. Minden tag tudomással bír arról, hogy más tagok az adatlapját megtekinthetik. Ennél fogva saját magáról bizalmas vagy kényes információ közzététele és másnak történő kiadása kizárólag saját felelősségre történik.
7.3. A tagok megtekinthetik más tagok adatlapját és adatait.
7.4. A tagok felelősek azért, hogy a közzétett információk hitelesek, igazak, teljesek, nem félrevezetőek. Gondoskodnak arról, hogy azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más tagok részére akkor is, ha a tagok társkereséssel kapcsolatos helyzete számottevően megváltozik.
7.5. Az üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy az adatlapokat időről időre ellenőrizze és jelezze a tagoknak, ha az ÁSZF rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.
7.6. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a regisztráció azonnali hatályú felmondásához vezethetnek.
8. A regisztráció megszűnése
8.1. A regisztráció megszűnhet rendes vagy rendkívüli felmondással az alábbiak szerint.
8.2. A Tagok regisztrációjukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják.
8.3. Az üzemeltető fenntartja annak a jogát, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt elvek megsértése miatt a tagokkal kötött szerződést egyoldalúan, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhassa és a tagok személyes adatait törölhesse.
8.4. A tagok tudomásul veszik, hogy az általuk kezdeményezett felmondás esetén – az elállás jogának fenntartása mellett – az általa kifizetett díjakat az üzemeltető nem köteles megtéríteni. Az üzemeltető által kezdeményezett felmondás esetén – amennyiben arra az ÁSZF, vagy más jogszabály megsértése miatt került sor – nem téríti meg a kifizetett díjakat. Az üzemeltető itt is fenntartja az egyedi és méltányos elbírálás lehetőségét.
9. A regisztráció és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei
9.1. A regisztráció megszűnésekor az tag adatlapja, és az azon szereplő adatai azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagi jogosultság azonnali hatállyal megszűnik.
9.2. Az üzemeltető ezennel a tag regisztrációjának törléséből eredő – díjvisszafizetés eseteinek kivételével – mindennemű felelősségét kizárja.
10. Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság
10.1. A szolgáltatásra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog az üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi.
10.2. Az üzemeltető minden lehetséges és ésszerű erőfeszítést, műszaki megoldást kialakít, hogy a tagok személyes adatai és kommunikációja a jogosultsággal nem rendelkező személyek előtt titkos maradjon. Ez alól kivételt képeznek az üzemeltetőre vonatozó jogszabályi információátadási kötelezettségek.
10.3. A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a szolgáltatás során az üzemeltető által felhasználásra került, az üzemeltető tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedély nélkül.
10.4. A szolgáltatás és az abban szereplő tartalmak használata kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott célokra megengedett.
11. Szavatosság
11.1. Az üzemeltető a jelen ÁSZF alapján szolgáltatást nyújt, így nem vállal arra garanciát, hogy a szolgáltatás bármilyen eredménnyel járhat a tagra nézve. Üzemeltető nem biztosíthatja a szolgáltatás eredményességét, így nem felel azért, ha az szerződés tartama alatt nem jön létre kapcsolat más tagokkal.
11.2. Az üzemeltető a szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért való felelősségét teljes mértékben kizárja.
11.3. Az üzemeltető nem vállal garanciát a szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében vagy használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a rajta kívül álló okok eredményeznek, így a hálózatok vagy a számítógépes eszközök hibájából eredő problémák.
11.4. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatás tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállal felelősséget azért, ha más tagok számára hozzáférhetővé tett adatot e tagok rendeltetésellenesen használják fel.
11.5. Amennyiben a tag álláspontja szerint a szolgáltatás nem megfelelően működik, úgy köteles jelezni a hibát és ezáltal lehetővé tenni, hogy a hiba, elhárításra kerüljön. Csupán ezt követően élhet a tag bármilyen hibás teljesítésből eredő igénnyel.
12. Az információ felhasználása, adatkezelés
12.1 Az adatkezelésre vonatkozó szabályainkat az Oltári Pár Adatkezelési Szabályzata tartalmazza, amelyet a https://www.oltaripar.hu oldalon érhető el.
13. Kártérítés
13.1. A tag felelősségének megállapítása esetén köteles, és vállalja, hogy kártérítést fizet vagy, elégtételt ad más módon. Bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért, (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket, és perköltségeket teljes kártalanítási alapon). Követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a szolgáltatás használatából, a szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan, az üzemeltetőt éri.
14. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog
14.1. Jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó.
15. Egyéb rendelkezések
15.1. Jelen megállapodás kizárólag a tag és az üzemeltető között jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a megállapodás teljesítését kikényszeríteni.
15.2. Amennyiben valamely közzétett tartalom sérti a tag szellemi alkotásához fűződő jogát, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal köteles a jogsértés tényét közölni és kérheti a jogsértő tartalom eltávolítását. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevet, lakcímet, telefonszámot és e-mail címet.
15.3. Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha az üzemeltető nem lép fel haladéktalanul a szerződésszegő magatartás ellen.
15.4. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.


□ Az Oltári Pár társkereső szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat megértettem, elfogadom, és azokkal egyetértek.

Smiley face

Végtelen hálával és hatalmas örömmel tölt el, hogy ez az oldal és ez a kis közösség létrejött, és, hogy ilyen különleges tagjai vannak. Itt nemcsak társat, hanem barátokat is találhat minden tag. Úgy működünk, mint egy nagycsalád, ahol megosztjuk az örömünket és a bánatunkat egyaránt. Büszke vagyok, hogy számos ember életében történt pozitív változás a segítségemmel.Abban hiszek, hogy négy nagyon fontos dolog elengedhetetlen a sikeres tárkereséshez: Motiváció – Kitartás – Eredmény – Siker. Mind a négy tényezőt meg kell élned, hogy azt érezd, elégedett vagy, amiért megdolgoztál. A motiváció ahhoz kell, hogy kitarts a kitűzött céljaid mellett, hogy megtaláld azt a társat, akire vágytál. Ha van elég kitartásod, az eredmény sem fog elmaradni, így születik meg a siker. A sikerhez vezető utad megtalálásában segít ez az oldal. A siker, amiben mindig is hittél. Abban, hogy boldog lehetsz,
egy társ oldalán. Ha te is szeretnél fejlődni, továbblépni, sikereket megélni a magánéletedben, akkor jó helyen jársz. Ez több, mint társkereső oldal. Érted és Neked szól.

Kapcsolat

Smiley face hello@oltaripar.hu

Smiley face +36 20 928 8350